โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ งบปี 61 ศพด./โรงเรียนกับสุดยอด WORKSHOP 3 ห้อง 3 หลักสูตร ( ภาคเหนือ )
รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาเรื่องเทคนิคการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและแนวทางการป้องกันการทุจริต
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ งบปี 61 ศพด./โรงเรียนกับสุดยอด WORKSHOP 3 ห้อง 3 หลักสูตร ( ภาคอีสาน )
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จ.ขอนแก่น
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จังหวัดเชียงใหม่
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Your browser does not support the canvas element.