โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จ.ขอนแก่น

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จ.ขอนแก่น

ตามที่พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 180 วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป โดยที่ พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการ ปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยก าหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งน าไปใช้เป็นหลัก ปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน อย่างเป็นธรรม มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส าคัญ ภายใต้มาตรา 6 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามแนวทางของพระราชบัญญัติ และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตาม ความในพระราชบัญญัตินี้ มาตรา 55 ก าหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างกระท าได้ 3 วิธี ประกอบด้วย วิธีประกาศเชิญชวน ทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง แต่ละวิธีจะก าหนดวิธีปฏิบัติและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ..... ซึ่งกระบวนการและขั้นตอน แต่ละวิธีมีทั้งเหมือนและแตกต่างจากระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง แนวทางในการจัดพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) และด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อก าหนดของหน่วยงานของรัฐที่ ถือปฏิบัติในปัจจุบัน จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ย่อมจะ ส่งผลกระทบต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อาจเกิดความล่าช้าหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้เกี่ยวข้อง ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตระหนักถึงปัญหาที่อันอาจจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่พระราชบัญญัติ มีผลบังคับใช้ จึงได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฉบับใหม่ และการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP” ขึ้น


วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.... รวมถึงระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ หรือหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงบริบทความสัมพันธ์กับกฎหมาย ระเบียบ ด้านการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด้านการเงินการคลัง ด้านการงบประมาณ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี ประกอบด้วย วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธี e-Market วิธี e-Bidding วิธีสอบราคา) วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง การท าสัญญาและการบริหารสัญญา รวมถึงการด าเนินการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และกระบวนการและขั้นตอนที่แตกต่างจากวิธีปฏิบัติในปัจจุบัน
4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาตระหนักถึงความส าคัญการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สามารถท างานได้อย่างมีความสุข และแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และแนวทาง ปฏิบัติที่ถูกต้อง
5. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารงานพัสดุ ระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยกันและวิทยากร


ดาวน์โหลดใบสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
รายละเอียดโครงการ 
หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการ 
ใบสมัครเข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
นางสาวรัตนา ปฏิสนธิเจริญ (ผู้ประสานงานโครงการ) โทร 086 399 9842
นายหัสดินทร์ สอนปะละ (ผู้ประสานงานโครงการ) โทร 02 6495000 ต่อ 11029