รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาเรื่องเทคนิคการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและแนวทางการป้องกันการทุจริต

รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาเรื่องเทคนิคการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและแนวทางการป้องกันการทุจริต

วัตถุประสงค์ของโคงการ
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนาได้รับความรู้ในการบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นในหลักสูตรที่อบรม
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนาได้รับความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและเรียนรู้ถึงวิธีการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้อย่างถูกต้องและเรียนรู้ถึงบทกาหนดโทษในหลักสูตรที่อบรมเป็นกรณีศึกษา

รุ่น 2 วันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2560 จังหวัดเชียงใหม่
อ่านรายละเอียนเพิ่มเติม
ใบสมัครและตอบรับเข้าร่วมสัมมนา
หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการ


รุ่น 3 วันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2560 จังหวัดระยอง
อ่านรายละเอียนเพิ่มเติม
ใบสมัครและตอบรับเข้าร่วมสัมมนา
หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการ


รุ่น 4 วันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2560 จังหวัดชุมพร
อ่านรายละเอียนเพิ่มเติม
ใบสมัครและตอบรับเข้าร่วมสัมมนา
หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการ


รุ่น 5 วันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2560 จังหวัดอุบลราชธานี
อ่านรายละเอียนเพิ่มเติม
ใบสมัครและตอบรับเข้าร่วมสัมมนา
หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการ


สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที 
คุณมัณฑนา แกล้วกล้า - เจ้าหน้าที่การประชาสัมพันธ์ โทร. 063-193 - 4988
คุณมะลิ สุทธิรักษ์ - เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และลงทะเบียน โทร. 095 –206-9025