โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ งบปี 61 ศพด./โรงเรียนกับสุดยอด WORKSHOP 3 ห้อง 3 หลักสูตร ( ภาคเหนือ )

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ งบปี 61 ศพด./โรงเรียนกับสุดยอด WORKSHOP 3 ห้อง 3 หลักสูตร ( ภาคเหนือ )

หลักสูตร “การบูรณาการแผนการศึกษาแห่งชาติ( พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สู่แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ในบริบทท้องถิ่น(จัดทำ แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง) เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย,โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ ,แผนพัฒนาท้องถิ่น , แผนพัฒนาการศึกษาภาคและจังหวัด,นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ”

- อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 
- ใบลงทะเบียนชำระเงิน


หลักสูตร “แนวทางปฎิบัติการจัดทำแผนและงบประมาณที่สัมพันธ์กับงานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุบัญชีการเงินและระเบียบการเบิกจ่ายเงินการใช้เงินสำหรับสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)เพื่อรองรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและภายนอก”

- อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 
- ใบลงทะเบียนชำระเงิน


หลักสูตร “การวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย,โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สู่รอยเชื่อมต่อหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ป.๑)และเทคนิคการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรฯ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางสมองและสมรรถนะเด็กปฐมวัยด้วย นิทาน เกม เพลง ”

- อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 
- ใบลงทะเบียนชำระเงิน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที / cas.swu.ac.th
คุณอนุรักษ์ โทรศัพท์ 090 - 9823661 097 – 2540299 E-mail : anurak69@gmail.com
คุณอมรา โทรศัพท์ 063 - 5469269 LINE : apple.ama E-mail : amara04210@gmail.com
คุณวรวิทิทย์ โทรศัพท์ 086 - 3689449 LINE : Gas2830 E-mail : diangsa2830@gmail.com